הסכם למתן שירותים, מדיניות ותנאי שירות

בין: גרואו אי איי ח.פ 516997053

(להלן: "נותן השירותים")
מצד אחד;

לבין: מקבל השירות
פרטי מקבל שירות מפורטים בחתימת מקבל השירות

(להלן: "מקבל השירות")
מצד שני;

הואיל   ונותן השירותים הינו חברה בע״מ אשר מפעיל עסק בשם "גרואו אי איי " העוסק, בין היתר, במתן שירותי ניהול והקמת קמפיינים דיגיטליים, אחסון ובניית אתרים, קידום אתרים ומוצרים דיגיטליים נוספים (להלן: "השירותים");
והואיל   ונותן השירותים מספק שירותים דיגיטליים" (להלן: "Grow Ai").
והואיל   ומקבל השירות הינו עסק או ישות, המעוניין בשירותים דיגיטליים באמצעות נותן השירותים.
והואיל   וברצון מקבל השירות לקבל את השירותים או איזה מהם כאמור בהסכם זה.
והואיל   ולנותן השירותים הידע, האמצעים, הכישורים, הניסיון, כוח האדם, והמיומנות הנדרשים כדי לספק את השירותים;
והואיל   ומקבל השירות פנה אל נותן השירותים במטרה שיספק לו את השירותים האמורים;
והואיל   ונותן השירותים קיבל על עצמו לספק למקבל השירות את השירותים האמורים והכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה להלן;
לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

1.1 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם גופו.
1.2 הכותרות בהסכם זה הנן לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.

2. מהות ההסכם

2.1 בתמורה האמורה בסעיף ‎4 להלן, מקבל השירות מזמין בזאת מנותן השירותים ומקבל על עצמו את אספקת השירותים הבאים:
2.1.1 בניית אתר.
2.1.2 אחסון אתר.
2.1.3 קידום והקפצת עסקו של מקבל השירות במדיה הדיגיטלית.
2.1.4 רכישת לייקים באפליקציית אינסטגרם.
2.2 בביצוע ובמתן השירותים על פי הסכם זה מתחייב מקבל השירות לפעול בתיאום עם נותן השירותים.
2.3 הצדדים מצהירים, כי אין בהסכם זה משום הסכמה כלשהי מצד נותן השירותים להענקת בלעדיות כלשהי למקבל השירות באספקת השירותים, וכי ידוע למקבל השירות כי נותן השירותים נותן וזכאי ליתן אספקת שירותים למקבלי שירותים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

3. תקופת ההסכם

תוקפו של הסכם זה הוא מיום החתימה על הסכם זה ("תקופת ההסכם") ועד לקבלת הודעה כאמור בסעיף ‎9 להלן.

4. התמורה

4.1 בגין כל חודש במהלך תקופת ההסכם ישלם מקבל השירות לחברה סך של 549 ₪ כולל מע"מ ("שכה"ט").
יובהר כי שכה"ט הינו לכל נכס דיגיטלי אחד של מקבל השירות.
לשם ההמחשה: אם למקבל השירות קיימים שני נכסים דיגיטליים שונים אזי שכה"ט יהיה 1,098 ₪ כולל מע"מ.
4.2 שכה"ט ישולם מידי חודש בחודשו מיום החתימה על הסכם בכל חודש קאלנדרי (להלן: "מועד חיוב שכה"ט").
4.3 לשם ההמחשה: מקבל שירות אשר חתם על הסכם זה בתאריך X יחויב בתשלום בכל חודש קלאנדרי בתאריך X.
מובהר כי התשלום החודשי הראשון יהיה במועד החתימה על הסכם זה.
4.4 למען הסדר הטוב מובהר כי שכה"ט אינו כולל את הבאים:
אגרות, הוצאות שונות כגון משלוחים, דואר, שרותי צילום ותצלומים, ו/או הוצאות שונות אחרות הקשורות לאספקת השירותים. כל הוצאה כזאת במידה ותידרש, תהיה באישור מקבל השירות.

5. הצהרות נותן השירותים

נותן השירותים מצהיר כי –
5.1 לאורך ביצוע הסכם זה ישמור על הידע, האמצעים, הכישורים, הניסיון, כוח האדם, והמיומנות הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיה ומתן השירותים לפי הסכם זה.
5.2 כי הוא מנהל ספרים בהתאם לחוק.
5.3 כי אין כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, להתקשרותו בהסכם זה עם מקבל השירות.

6. הצהרות מקבל השירות

6.1 מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו כי מתן השירותים ותנאיהם, כפוף למדיניות המדיות הדיגיטליות השונות נכון למועד החתימה על הסכם זה.
מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו שככל ומדיניות/תנאיה של אינסטגרם תשתנה מעת לעת פרטי הסכם זה יתעדכנו באופן אוטומטי בהתאם למדיניות המעודכנת של חברת מטא ותנאיה, ללא כל חובת עדכון למקבל השירות.
מקבל השירות מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לנותן השירותים בקשר לאמור בסעיף זה.
6.2 מקבל השירות מצהיר כי לשם אספקת השירותים על-ידי נותן השירותים, הוא יספק לנותן השירותים את השם/קישור המדויק של עסקו.
6.3 מקבל השירות מצהיר כי במידה והקישור אשר נמסר על-ידו לנותן השירותים אינו תקין, מכל סיבה שהיא, הוא ידווח לנותן השירותים באופן מיידי בכדי שנותן השירותים יעדכן את הקישור.
6.4 מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו כי תשלום התמורה מבוצע באמצעות חברת סליקה חיצונית (חברת משולם) וכי כל טענה ו/או דרישה בעניין תשלום התמורה תופנה   ישירות לחברת הסליקה החיצונית. מקבל השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי נותן השירותים בעניין.
6.5 מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו קבלת שירות ומידע בקשר לשירותים (כגון: כמות חשיפות, כמות לייקים, כמות צפיות ועוד) הינה בפנייה לנותן השירותים באמצעות "וואטספ" בלבד במספר הטלפון: 052-3105145.
6.7 מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו ששיתוף פעולה מלא מצידו נדרש לשם הצלחת השירותים הניתנים, ולשם הצלחתם ולשם מניעת העברת מסרים סותרים העלולים לפגוע בתוצאות מתן השירותים, ועל כן הוא מתחייב כי במשך ביצוע ההסכם ינהג כדלקמן (להלן: "התחייבויות מקבל השירות"):
6.7.1 ישקיע מזמנו, מרצו, ניסיונו ומיומנויותיו ככל שיידרש לצורך קבלת השירותים.
6.7.2 ימסור לנותן השירותים מידע וחומרים הקשורים לו עפ"י דרישותיו.

7. היעדר יחסי עובד מעביד

מוסכם ומוצהר כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין מקבל השירות לבין נותן השירותים ו/או עובדיה או מי מהם, וכי יחסי נותן השירותים הם יחסים של מזמין עבודה וקבלן עצמאי בלבד.

8. סודיות

8.1 נותן השירותים מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת את ענייני מקבל השירות הבאים לידיעתה במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, ומתחייב, כי לא יגלה, לא יעביר, לא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש במידע שיגיע לידיו, זולת לצורך מתן השירותים.
8.2 נותן השירותים רשאי להשתמש בכל זמן, כראות עיניו, בכל חומר ובכל ידיעה, מסמך או פרטים אחרים שנמסרו על-ידי מקבל השירות במסגרת אספקת השירותים לשימוש פנימי מלא, ולמוסרם לידי מי מעובדי נותן השירותים.

9. סיום ההסכם

9.1 כל צד רשאי, לבטל את ביצוע השירותים ולהביא את ההסכם לסיומו בהודעה של לפחות של 12 ימים מראש ממועד מועד חיוב שכה"ט, בכתב באמצעות הודעת "וואטס אפ" לטלפון מספר: 052-3105145.(להלן: "הודעה על סיום הסכם").
9.2 במידה ומקבל השירות ימסור לנותן השירות הודעה על סיום הסכם ההתחשבנות בגין שכה"ט תהיה כדלקמן:
9.2.1 מקבל שירות אשר מסר הודעה על סיום הסכם 12 ימים מראש או יותר ממועד חיוב שכה"ט אזי השירותים מושא הסכם זה יסתיימו בחודש הקלנדרי העוקב ולא יתבצע חיוב שכה"ט נוסף.
9.2.2 מקבל שירות אשר מסר הודעה על סיום הסכם פחות מ- 12 ימים מראש ממועד חיוב שכה"ט אזי השירותים מושא הסכם זה יופסקו לאחר 12 ימים מקבלת ההודעה על סיום הסכם.

10. שונות

10.1 הסכם זה כולל את כל ההסכמות, ההבטחות וההבנות שבין הצדדים, וכל הסכמות, הבטחות או הבנות שבעל-פה שהיו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה מבוטלות ואינן מחייבות את הצדדים. כל תוספת או שינוי בהסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על- ידי הצדדים, וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לשינוי או תוספת כאמור שיעשו שלא כאמור.
10.2 כל שינוי או ויתור של צד מן הצדדים בהסכם זה לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ובהסכמה.
10.3 כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לפי כתובות הצדדים זה או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור.
10.4 הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בחדרה, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.

אין צורך בחתימה מצד הלקוח כאשר ביצוע של התשלום מהווה הסכמה על הכתוב בהסכם זה.